Kontaktni podatki

J&M Ribič d.o.o.
Betnavska cesta 21
2000 Maribor

02 320 69 30
02 320 69 31
tajnistvo@jmribic.si

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Povpraševanje

* :

* :

:

* :

 

Naša ponudba

Na nenehne spremembe v gospodarskem okolju, ki jih je vedno več in so povezane z vedno večjimi tveganji, se je treba pravočasno odzivati s pravilnimi poslovnimi odločitvami. Za to so potrebne pravočasne informacije, ki temeljijo na strokovnih podlagah tehnologov, pravnikov, finančnikov, nabavnih in prodajnih strokovnjakov, računovodij, davčnih svetovalcev, revizorjev in drugih poznavalcev stroke.

V konkurenčni tekmi so v prednosti tisti, ki se tega zavedajo.

Mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki si težko zagotovijo vse potrebne informacije in strokovna znanja brez zunanjih pogodbenih sodelavcev. V skrbi za konkurenčnost pri prodaji izdelkov in storitev in v nenehni tekmi na trgu ni mogoče, da bi si visokozahtevno strokovno znanje na računovodskem, davčnem in revizijskem področju mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki zagotavljali z zaposlovanjem lastnih kadrov.

Po drugi strani brez tovrstnih strokovnih podlag in strokovno obdelanih informacij poslovanje v sodobnem gospodarskem okolju ni mogoče. Mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki so namreč pri poslovanju izpostavljeni velikim tveganjem in so zelo občutljivi za spremembe v okolju, ki so v sodobni družbi vedno pogostejše in se je treba nanje zelo hitro odzivati.

V podjetju J&M RIBIČ, d.o.o., smo za potrebe malih in mikro podjetij ter samostojnih podjetnikov razvili visokostrokovno usposobljeno skupino sodelavcev za zagotavljanje storitev:

  • računovodstva in davčnega svetovanja,
  • zastopanja v davčnih postopkih,
  • svetovanja pri sprejemanju poslovnih usmeritev in poslovnih odločitev;
  • svetovanja pri ocenjevanju tveganj;
  • svetovanja na področju vzpostavljanja učinkovitega sistema notranjih kontrol in notranjega finančnega nadzora za uspešno obvladovanje tveganj;
  • notranjega revidiranja v javnem in zasebnem sektorju.

Pri izvajanju storitev si prizadevamo za najprimernejše rešitve in usmeritve glede na potrebe in značilnosti naročnika. Za večino naročnikov vodimo vse poslovne knjige (glavno knjigo, knjigovodstvo domačih kupcev in dobaviteljev, materialno knjigovodstvo …). Nekateri naročniki sami vodijo posamezne pomožne poslovne knjige, mi pa prevzemamo vodenje glavne knjige in davčnega računovodstva. Storitve računovodskega in davčnega svetovanja opravljamo tudi za podjetja, ki imajo svoje računovodstvo.

Pri zagotavljanju informacij in svetovanju izhajamo iz potreb za sprejemanje poslovnih odločitev in iz potreb za davčne namene.

Pri tem si prizadevamo:

  • za zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih poročil, sestavljenih na podlagi pravočasnih in preglednih poslovnih knjig, ki vsebujejo podatke o poslovnih dogodkih, izpričanih v verodostojnih knjigovodskih listinah;
  • za ugotavljanje in optimiziranje davčnih obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo;
  • za dobro sodelovanje z davčno upravo in bankami;
  • za razvijanje čim višje stopnje poslovne kulture.