Kontaktni podatki

J&M Ribič d.o.o.
Betnavska cesta 21
2000 Maribor

02 320 69 30
02 320 69 31
tajnistvo@jmribic.si

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Povpraševanje

* :

* :

:

* :

 

Notranje revidiranje

Okolje, v katerem delujejo gospodarske družbe in zasebniki ter pravne osebe v javnem sektorju, je polno sprememb in negotovosti in zaradi njih so pri svojem delu izpostavljeni vedno večjim tveganjem. Vse več je napovedi in dejanskih dogodkov, ki bodo imeli za poslovanje negativne oziroma neugodne finančne posledice, zato je treba vzpostaviti proces prepoznavanja, preučevanja, ocenjevanja in nadziranja tveganj, povezanih s katerimkoli področjem ali dejavnostjo v organizaciji. To imenujemo ravnanje s tveganji, ki nam omogoča zmanjšanje izgub in povečanje uspešnosti.

Notranji revizorji so poslovodjem v gospodarstvu in javnem sektorju pri tem lahko v veliko pomoč!

»Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; namenjena je povečanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja.«

J&M RIBIČ, d.o.o., ponuja storitve notranjega revidiranja gospodarskim družbam in zasebnikom ter tudi organizacijam v okviru javnega sektorja. Družba je vpisana je v seznam revizijskih družb za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Uradu RS za nadzor proračuna. Storitve notranje revizije izvajajo strokovnjaki z nazivi državni notranji revizor, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni računovodja.

Storitve za vzpostavljanje in izvajanje notranjega finančnega nadzora občin in javnih zavodov obsegajo:

  • storitve notranje revizije v skladu z usmeritvami, načeli in standardi strokovnega ravnanja pri izvajanju notranjega revidiranja;
  • svetovanje pri vzpostavljanju sistema notranjih kontrol;
  • svetovanje pri izdelavi registra tveganj in ocenjevanju tveganj.

Podatki o izvajanju storitev notranje revizije in zadovoljstvo naših naročnikov dokazujejo, da naše podjetje na tem področju izpolnjuje svoje poslanstvo in poslovno vizijo, ki sta usmerjena v iskanje koristi in dodane vrednosti za naročnike. To dosegamo z upoštevanjem standardov strokovnim ravnanjem ter s spoštovanjem etičnih načel in kodeksov.

Reference:

1.      Občine: Dobrovnik, Hajdina, Kozje, Kungota, Kamnik, Litija, Lenart, Majšperk, Metlika, Miklavž na Dr. polju, Ormož, Pesnica, Sevnica, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Trebnje, Videm, Vojnik
 
2.      Javni zavodi: Center za socialno delo Maribor, Dom upokojencev Danice Vogrinec, Medobčinska matična knjižnica Žalec, Knjižnica Sevnica, PETKA, šolske storitvene dejavnosti Žalec, ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Narodni dom Maribor, Celjske lekarne
 
3.      Javni vzgojno-izobraževalni zavodi: Osnovna šola Frankolovo, Vrtec Mavrica Vojnik, Osnovna šola Majšperk, Izobraževalni center Piramida Maribor, Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, Osnovna šola Vojnik, II. gimnazija Maribor, III. gimnazija Maribor, Prometna šola Maribor, Srednja gradbena šola Maribor, Srednja strojna in poslovna šola Maribor, Srednja šola Slovenska Bistrica, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Osnovna šola Metlika, Osnovna šola Podzemelj, Osnovna šola Draga Kobala, Srednja šola za oblikovanje Maribor, Srednja ekonomska šola Maribor, Glasbena šola Gornja Radgona, Glasbena šola Žalec