Poslovni subjekti se pri svojem delovanju srečujejo z vedno večjimi tveganji. Za obstoj podjetja in za njegovo dolgoročno uspešno delovanje je pomembno obvladovanje tveganj.

Zagotavljamo storitve:

  • računovodstva in davčnega svetovanja
  • svetovanja pri sprejemanju poslovnih usmeritev in poslovnih odločitev
  • svetovanja pri ocenjevanju tveganj
  • svetovanja na področju vzpostavljanja učinkovitega sistema notranjih kontrol in notranjega finančnega nadzora za uspešno obvladovanje tveganj
  • notranjega revidiranja v javnem in zasebnem sektorju

Pri svojem delu skrbimo:

  • za strokovni razvoj
  • za razvoj poslovne kulture

Pri tem izhajamo iz:

  • iz spoštovanja univerzalnih človeških vrednot in
  • doslednega spoštovanja strokovnih in etičnih standardov, doseženih na računovodskem in davčnem področju