Kontaktni podatki

J&M Ribič d.o.o.
Betnavska cesta 21
2000 Maribor

02 320 69 30
02 320 69 31
tajnistvo@jmribic.si

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Povpraševanje

* :

* :

:

* :

 

Računovodstvo in davčno svetovanje

Glavne dejavnosti podjetja J&M RIBIČ, d.o.o., so vodenje poslovnih knjig za male gospodarske družbe in zasebnike, svetovanje na področju računovodstva in davčno svetovanje.

Računovodska in davčna politika sta pomembni za doseganje ciljev poslovne politike, usmerjene v uresničevanje vizije razvoja in poslanstva gospodarske družbe oziroma zasebnika.

Računovodstvo zunanjim in notranjim uporabnikom zagotavlja informacije o poslovnih spremembah in stanjih gospodarskih kategorij. Uporabniki računovodskih izkazov so sedanji in možni lastniki, prinašalci kapitala, zaposleni v podjetju, posojilodajalci, dobavitelji, kupci … Zanje morajo biti računovodski izkazi narejeni po načelu previdnosti in poštene vrednosti izkazanih podatkov. Računovodstvo zagotavlja podatke za sprejemanje poslovnih in upravljavskih odločitev in podatke za ugotavljanje davčnih obveznosti.

V slovenski pravni ureditvi govorimo o odvisni strukturi med davčno in poslovno bilanco, kar pomeni, da se prihodki in odhodki za davčne potrebe ugotavljajo na podlagi Slovenskih računovodskih standardov (SRS), razen v primerih, ko zakon določa drugače. Obvezna priloga davčne bilance so računovodski izkazi, sestavljeni po SRS.

V praksi so računovodske rešitve in usmeritve malih podjetij podrejene davčni politiki in interesom na področju obdavčitve. Ob tem se pogosto pojavi konflikt interesov v zvezi z velikostjo izkazanega poslovnega izida za poslovne oziroma davčne potrebe.

Računovodske informacije morajo zato biti na razpolago dovolj pogosto in v primerni obliki glede na potrebe uporabnikov. Zelo pomembno je, da snovalci računovodskih informacij dobro poznamo potrebe uporabnikov računovodskih informacij in njihovo vlogo v procesu odločanja.

Davki so pomemben vir državnih prihodkov. Plačujemo jih davčni zavezanci. Davke, davčne stopnje in davčne olajšave predpisuje država v skladu z gospodarsko, denarno in proračunsko politiko. Pogosto so tudi posledica trenutnih političnih odločitev neke družbe, zatorej ni presenetljivo, da so spremembe na tem področju pogoste, zlasti po vstopu Slovenije v EU.

Davčne obremenitve pomembno vplivajo na uspešnost poslovanja. Slovenska podjetja in zasebniki so v primerjavi z evropskimi precej bolj obremenjeni. Zaradi pogostega spreminjanja davčnih predpisov in zaradi nejasnih zakonskih besedil so davčni zavezanci izpostavljeni velikim tveganjem. Nepravilno ugotovljene davčne obveznosti lahko zelo negativno vplivajo na poslovanje davčnih zavezancev, zato je pravilno ugotavljanje davčnih obveznosti ena od stalnih nalog, za katere je odgovorno poslovodstvo davčnih zavezancev.

Iskanje optimalnih davčnih obremenitev in skrb za obvladovanje tveganj, katerim so izpostavljeni davčni zavezanci, morata biti v prvi vrsti skrb poslovodstva in vseh, ki sprejemajo poslovne usmeritve in odločitve. V malih podjetjih je težko zagotoviti dovolj usposobljene in izkušene kadre za to področje. V praksi se storitve računovodenja in davčnega svetovanja zagotavljajo s sklepanjem pogodb z zunanjimi izvajalci.

J&M RIBIČ, d.o.o., zagotavlja storitve računovodstva, davčnega in poslovnega svetovanja za številna podjetja in zasebnike. Omogoča jim:

 • vodenje računovodstva (v celoti ali samo glavno knjigo),
 • ugotavljanje davčnih obveznosti (DDV, dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, prispevki za socialno varnost, drugi davki),
 • pomoč in svetovanje pri organizaciji poslovanja in računovodenja,
 • davčno svetovanje,
 • svetovanje pri pripravi internih aktov s področja računovodstva, davkov in delovnih razmerij.

Poleg storitev davčnega svetovanja, ki so neposredno povezane s storitvami računovodstva, opravljamo storitve davčnega svetovanja za naročnike, katerim ne vodimo poslovnih knjig, in za naročnike, pri katerih se občasno pojavi potreba po davčnem svetovanju.

Storitve obsegajo:

 • pisna obvestila o spremembah zakonodaje na davčnem področju v obsegu do dveh strani (po pošti ali internetu);
 • davčne nasvete o aktualni davčni problematiki (kratek opis problema in rešitev;
 • medletno načrtovanje optimalne višine davkov s hkratnim upoštevanjem obdavčitve dohodkov pravnih oseb, davčnih odtegljajev ob izplačilih fizičnim osebam (dohodnine), davka na dodano vrednost, davkov občanov, davka na promet nepremičnin, prispevkov za socialno varnost …;
 • telefonske odgovore na preprostejša davčna vprašanja takoj oziroma v 24 urah in pisne odgovore na zahtevnejša vprašanja najkasneje v treh dneh;
 • sodelovanje v davčnem postopku (priprava na davčni postopek, svetovanje med postopkom, pripombe na zapisnik, pritožba na odločbo in strokovna pomoč v upravnem sporu);
 • izdelavo ali kontrolo obračunov DDV;
 • izvajanje preventivnih davčnih pregledov;
 • svetovanje na področju mednarodnih obdavčitev (mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja);
 • svetovanje na področju transfernih cen;
 • drugo.